İcra ve İflas Hukuku 
0(212) 999 0552 av.okannaifakin@gmail.com

İcra ve İflas Hukuku


İCRA ve İFLAS HUKUKU, HUKUK DALLARI İÇİNDE EN ÇOK UYGULAMA ALANI BULAN HUKUK DALIDIR.
a) Hacizde istihkak davalarını incelemek
b) İflasta istihkak davalarını incelemek
c) İcra ve iflas suçlarını inceleyerek ceza vermek
d) Takibin talikine karar vermek
e) İlamlı icrada icranın geri bırakılmasına karar vermek
f) Şikayet yoluyla gelen ihalenin feshi istemleri incelemek
Genel mahkemelerde görülen icra ve iflas davaları;
a) İtirazın iptali davası
b) Borçtan kurtulma davası
c) Geri alma-istirdat- davası
d) Sıra cetveline itiraz davası
e) İhtiyati haciz istemi
f) Tasarrufun iptali davası
g) İflas davası
İcra harçları;
1) İcraya başvurma harcı
2) Peşin harç ( ilamlı takipte peşin harç alınmaz, ancak sadece mahkeme ilamına dayanan icra takiplerinden
peşin harç alınmaz
3) Tahsil harcı
4) İcranın yerine getirilmesi harcı
5) Cezaevleri harcı ( BU HARCIN DİĞERLERİNDEN FARKI BORÇLUYA YÜKLETİLEMEMESİDİR )
6) Feragat harcı
İLAMSIZ TAKİP;
 İlamsız takip para ve teminat alacakları ile kiralanan taşınmazların tahliyesi için başvurulabilen ve takibin
yürümesi için herhangi bir mahkeme kararına ya da rehin hakkıyla güvence altına alınmış bir alacağa
gereksinim olmayan icra takip yoludur.
 İlamsız takipte ilk aşamada görevli icra organı ; İCRA DAİRESİDİR. Genel yetkili icra dairesi borçlunun yerleşim
yeri icra dairesidir.***şikayet yoluyla yetkisizlik ileri sürülemez.Yetkisizlik yalnız itiraz yoluyla ileri
sürülebilir.yetki itirazı icra dairesine yapılır
 YETKİ İTİRAZININ SONUCU; süresi içinde yapılan yetki itirazıyla icra takibi kendiliğinden durur
GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP;
 Her türlü para alacağı için genel haciz yoluyla takip yapılması mümkündür
 PARA VE TEMİNAT ALACAKLARI DIŞINDAKİ ALACAKLAR GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP YAPILAMAZ
 Alacağın rehinle teminat altına alınmamış olması gerekir
 Genel haciz yoluyla takip altı temel aşamadan oluşur;
1) Takip talebi; bir icra takip işlemi değildir,taraf takip işlemidir. Çünkü alacaklı tarafında yapılmaktadır
2) Ödeme emri; borçluya karşı yapılan ilk İCRA TAKİP işlemidir
3) Takibin kesinleşmesi
4) Haciz
5) Satış
6) Paraların paylaştırılması
**Alacaklının yaptığı icra takibinden vazgeçip takip talebini geri alabilmesi için borçlunun muvafakatini alması
gerekmemektedir
 Takip talebi ile zamanaşımı kesilir. Zamanaşımın kesilmesi için takip talebinin mutlaka yetkili icra dairesine
yapılması gerekli değildir, yetkisiz icra dairesine yapılan takip talebi de zamanaşımını keser
 İcra müdürü ödeme emri göndermeden önce alacağın varlığını nereden kaynaklandığını vadesini,
zamanaşımına uğrayıp uğramadığını araştırma yetkisi yoktur
 ödeme emrinde ; ödeme emrine 7 gün içinde itiraz edilebileceği, mal beyanında bulunma ihtarı ve borç
ödenmez veya itiraz olunmazsa cebri icraya devam edileceği kayıtları yer alır.ödeme emrini düzenlemek İCRA
DAİRSENİN görevidir.
 ödeme emrine karşı itiraz icra dairesine yapılır. Ödeme emrine itiraz süresi 7 gündür
1) tek ortak yön, süredir(7 gün)
2) itiraz icra dairesine yapılır, şikayet icra mahkemesine
3) itiraz kendiliğinden icra takibini durdurur, oysa şikayet durdurmaz
4) itiraz yoluna yalnızca borçlu başvurabilir, şikayette ise herkes
5) icra mahkemesi itirazı doğrudan inceleyemez. Bunun için itirazın kaldırılması için başvurulması gerekir,oysa
şikayette mahkeme doğrudan inceleme yapar
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI;
· Alacaklı olduğunu kanıtlamak için elinde belge olmayan alacaklının, borçlunun itirazını kaldırmak için açtığı
davadır
· Dava 1 yıl içinde açılmalıdır. Görevli mahkeme genel mahkemelerdir
· İtirazın iptali davası sonucunda borçlu haksız bulunursa ve alacaklı dava dilekçe de istemde bulunmuşsa
borçlu borç miktarının %40 ından aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilir
İTİRAZIN KALDIRILMASI;
 Elinde belge olan alacaklının icra mahkemesine başvurarak borçlunun itirazının ortadan kaldırılması işlemi
 Dava değildir
 Süresi 6 aydır görevli yer ise; İCRA MAHKEMESİDİR
Türleri;
a) İtirazın kesin kaldırılması;
 Borca itiraz durumunda
İtirazın kesin kaldırılmasını sağlayan belgeler;
1) İmzası ikrar edilmiş adi senet
Adi senet, kayıtsız şartsız bir para borcunu içermelidir
Adi senedin altındaki imza borçlu tarafından ikrar edilmiş olmalıdır
2) Resmi dairelerin ve yetkili makamların verdiği belgeler
3) İmzası noterlikçe onaylanmış belgeler
4) Kredi kurumlarınca düzenlenen belgeler
 İtirazın kesin kaldırılması yoluna başvurmak isteyen alacaklı yetkili icra mahkemesine başvurur
İtirazın kaldırılmasının sonuçları;
a) İcra mahkemesi alacaklının istemiş olması durumunda hükmolunan miktarın %40 ından aşağı olmayan
tazminat ödemeye hükmeder
b) İtirazın kaldırılması ile takip kesinleşir
c) BORÇLU BU KARARIN TEBLİĞİNDEN İTİBARE 3 GÜN İÇİNDE MAL BEYANINDA BULUNMAK ZORUNDADIR
b) İtirazın geçici kaldırılması
 adi senet altındaki imza inkar edilir.İCRA MAHKEMESİNE başvurulur
İtirazın geçici kaldırılması yoluna başvurabilmek için 3 koşulun bir arada bulunması gerekir;
1) itiraz edilen senedin adi senet olması gerekir
2) senedin kayıtsız şartsız para borcunu içermesi gerekir
3) borçlunun bu senetteki imzayı inkar etmiş olması gerekir
 İCRA MAHKEMESİNDE İMZA İNCELEMESİNDE TANIK DİNLENEMEZ VE YEMİN KANITINA BAŞVURULAMAZ
İTİRAZIN GEÇİCİ KALDIRILMASININ SONUÇLARI;
a) Alacaklı geçici haciz isteyebilir, ancak kesin haciz isteyemez. Borçlu karardan sonra 7 gün içinde BORÇTAN
KURTULMAS DAVASI açmazsa veya açıp da reddedilirse geçici haciz kesin hacze dönüşür
b) Bu karardan sonra borçlu 3 gün içinde mal beyanında bulunmak zorundadır
Gecikmiş itiraz; 3 gün içinde, icra mahkemesine yapılır(istisnai süre).gecikmiş
itirazda takip kendiliğinden durmaz
İtiraz ile şikayet arasındaki farklar;
Borçtan kurtulma davası;
 İtirazın geçici olarak kaldırılması sonucunda borçlu geçici kaldırma kararının kesin kaldırma kararına
dönüşmesini engellemek için alacaklıya karşı açtığı davadır
 Olumsuz (menfi) tespit davasıdır
 Borçtan kurtulma davası sonucu verilen hüküm, maddi anlamda kesin hüküm etkisine sahiptir
 7 gün içerisinde açılabilir
 Borçlu 7gün içinde dava açmazsa itirazın geçici kaldırılması kararı kesin kaldırmaya dönüşür,geçici haciz de
kesin hacze dönüşür
 % 15 lik teminat yatırması gerekir borçlunun
OLUMSUZ (MENFİ) TESPİT DAVASI;
 Takipte borçlu olarak gözüken kişinin takip konusu miktarı ödemeden ya da teminat göstermeden önce
borçlu olmadığının belirlenmesi amacıyla açtığı davadır
 Olumsuz menfi tespit davası haciz yoluyla takibin(ilamsız icrada, ilamlı icrada) dışında rehinin paraya
çevrilmesi yoluyla takipte ve iflas yoluyla takipte açılabilir
a) Takipten önce açılan olumsuz(menfi) tespit davası;
 Takipten önce açılan olumsuz tespit davası, bu davadan sonra alacaklının başvuracağı icra takibini önlemez
veya kendiliğinden durdurmaz. ancak borçlu davaya bakan mahkemeden TEMİNAT karşılığında icra takibinin
durdurulmasını isteyebilir
b) Takipten sonra açılan olumsuz tespit davası;
 Takipten önce açılan davadan farkı; teminat gösterilse dahi icra takibinin durması engellenemez
Ssdd
GERİ ALMA(İSTİRDAT) DAVASI
Koşullar;
1) Borç olmayan bir paranın ödenmiş olması
2) Paranın icra takibi sırasında ve icra tehdidi altında denmesi
3) Davanın 1 yıl içinde açılmış olması
** geri alma davası sonunda icra inkar tazminatına hükmedilemez**
4) Bu dava sonucunda verilen hüküm kesin hüküm oluşturur
 Borçlu takibin iptalini veya ertelenmesini en geç paraların paylaştırılması aşamasına kadar isteyebilir.
Çünkü paraların paylaştırılması ile icra takibi son bulur
HACİZ;
 Yetkili icra dairesine yapılmalıdır
 Kayıtsız şartsız yapılmalıdır
 Alacaklı ödeme emrinin tebliğinden itibaren 1 yıl içinde haciz isteyebilir
 ALACAKLI SÜRESİNDE HACİZ İSTEMEZ VEYA HACİZ İSTEMNİNİ GERİ ALDIKTAN SONRA BİR YILLIK SÜRE
İÇİNDE YENİLEMEZSE YALNIZCA DOSYA İŞLEMDEN KALDIRILIR; YOKSA İCRA TAKİBİ SON BULMAZ
 İcra müdürü haciz isteminden itibaren 3 gün içinde haczi yapmalıdır
 Resmi tatil günlerinde haciz yapılabilir
 Gece vakti ise kural olarak haciz yapılamaz
 Haciz yapılırken belirli bir sıraya uyulması gerektiği ifade eden kurala HACİZDE TERTİP(SIRA) denir
TAMAMI HACZEDİLEMEYEN MALLAR;
1) Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar
2) Ana ve babanın çocuk malları üzerindeki kullanma hakkı
3) Oturma hakkı ve diğer irtifak hakları
4) Manevi tazminat istemleri
5) Ölünceye kadar bakma alacaklısının hakkı
6) İl özel idarelerine ait mallar haczedilemez
Olumsuz tespit davası görülürken ihtiyati tedbir kararı alınmamış olduğundan takibe devam edilip alacaklıya
ödeme yapılmışsa bu durumda mahkeme herhangi bir istemem gerek kalmadan davaya GERİ ALMA (İSTİRDAT)
davası olarak devam eder
7) Devlet üniversitelerinin malları
8) KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN MALLARI HACZEDİLEBİLİR
9) TRT, KIZILAY, İSKENDERUN DEMİR ÇELİK MÜESSESİ GİBİ BENZERİ KURULUŞLARIN MALLARI DA DEVLET
MALI KAPSAMINA GİRMEDİĞİNDEN BU KURUMLARIN MALLARI HACZEDİLEBİLİR
10) Sosyal sigortalar kurumunun ve bağkurun malları haczedilemez
11) Vazgeçilmesi mümkün olmayan mutfak ve pek lüzumlu ev eşyası haczedilemez
12) BORÇLU ÇİFTÇİ İSE KENDİSİNİN VE AİLESİNİN GEÇİMİ İÇİN ZORUNLU OLAN ARAZİ VE ÇİFT HAYVANLARI VE
TARIM ALETLERİ HACZEDİLEMEZ
13) Doktorun steteskopu
14) Avukatın daktilosu
15) Terzinin dikiş makinesi
16) Yola çıkmaya hazır gemi
17) Burs kredi ve nakdi yardımlar
18) Vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıklar
19) Telefon numaraları ve hatlar
20) Borçlunun ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakıtları
21) Borçlunun kendisine yeten evi
22) İlama bağlı nafakalar
HACZEDİLEBİLİR MALLAR;
1) KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN MALLARI HACZEDİLEBİLİR
2) TRT, KIZILAY, İSKENDERUN DEMİR ÇELİK MÜESSESİ GİBİ BENZERİ KURULUŞLARIN MALLARI DA DEVLET MALI
KAPSAMINA GİRMEDİĞİNDEN BU KURUMLARIN MALLARI HACZEDİLEBİLİR
3) Özel hastanelerin bilgisayarları
4) Otel yatakları
5) Tacirin otomobili
6) ZAHİRECİNİN BASKÜLÜ
7) Otobüs firmasının otobüsü
8) Taksi şoförünün otomobili
9) Doktorun ultrason cihazı
10) Nafaka borçları
BİR KISMI HACZEDİLEMEYEN MALLARI;
1) Maaşlar ve ücretler
2) Emekli aylıkları
3) İşçilerin aylıkların ¼ ünden fazlası haczedilemez
4) İntifa hakları ve hasılatı
5) İlama bağlı olmayan nafakalar
HACZE İŞTİRAK;
a) Adi katılma(takipli iştirak); önceden bir takip yapılarak başkasının koydurduğu hacze katılmadır
1) Takip yapmış olma koşulu
2) İlk haciz sahibinin takibi ilamsız ise katılan alacaklının alacağı ilk haciz sahibinin takip talebinden önce
doğmuş olmalıdır
3) İlk haciz sahibinin takibi ilamlı takip ise katılan alacaklının alacağı ilamın verildiği davansın açıldığı tarihten
önce doğmuş olmalıdır
 İCRA MÜDÜRÜHACZEDİLEN MALLARIN BEDELİNİN KATILMAYLA BİRLİKTE TÜM ALACAKLILARIN ALACAĞINI
KARŞILAYAMACAĞINI ANLARSA İLAVE HACİZ YAPAR
b) İmtiyazlı katılma(takipsiz iştirak); takip yapmadan başka bir alacaklının koydurduğu hacze katılmadır
İmtiyazlı kişiler;
1) Borçlunun eşi
2) Borçlunun çocukları
3) Borçlunun veli vasi ve kayyımı olduğu kişiler
4) Ölünceye kadar bakma alacaklısı
HACİZDE İSTİHKAK DAVASI;
 Borçluya ait olup olmadığı anlaşılamayan mallar çekişmeli mallar denir. Çekişmeli malların hacizden
kurtarılması için açılan davaya istihkak davası denir. Çekişmeli mallar haczedilebilir anca hacizde tertip
sırasına göre en son haczedilir
 İstihkak konusunu yalnızca mülkiyet ve rehin hakkı teşkil edebilir
 Üçüncü kişi 7 gün içinden icra mahkemesinde istihkak davası açmalıdır
 İSTİHKAK DAVASINDA KANITLAR DELİL SUNMA BAKAMINDAN HUMK DA YER ALAN KANITLARLA BAĞLI
DEĞİLDİR. HER TÜRLÜ KANIT KULLANILABİLİR.HAKİM KANITLARI SERBESTCE TAKDİR EDER.
SATIŞ ( PARAYA ÇEVRİLME )
 Haczedilen mallar alacaklıya verilmez. Haczin amacı haczedilen malların satılarak alacaklıya alacağı paranın
sağlanmasıdır
 Haczedilen mallar kural olarak istem üzerinde satılır. İstisna olarak kıymeti süratle düşmekte veya korunması
ve bakımı masraflı ise icra müdürünün istemi olmadan da her zaman bu malların satılmasına karar verebilir
** süresi içinde satış istenmezse haciz kalkar ancak takip sona ermez. Yalnızca haciz kalkar
Taşınır malların satılması;
 Taşınır mallar kural olarak açık arttırma yolu ile satılır
 Birinci arttırmada ihalenin yapılabilmesi için; satış bedelinin malın tahmin edilen değerinin %60 ını veya satış
isteyen alacaklının alacağına rüçhan olan alacaklıların toplamından hangisi daha fazla ise onu ve ayrıca her iki
durumda da satış paylaştırma giderlerini karşılaması gerekir. İkinci arttırmada en yüksek pey sürene ihale
yapılır. Ancak bu ihalenin yapılabilmesi için satış bedelinin tahmin edilen değerinin %40 ını karşılaması
gerekir.
 Arttırma bedeli ikinci arttırma için koşulları taşımıyorsa bir kez daha arttırma geri bırakılamaz, yalnızca satış
düşer, satış düşmesine karşı takip sona ermez. GEREK BİRİNCİ ARTTIRMADA GEREKSE İKİNCİ ARTTIRMADA
İHALENİN YAPILMASI İLE O MALIN MÜLKİYETİ ALICIYA GEÇER, ANCAK SATIŞ BEDELİ ÖDENMEDİKÇE VE İHALE
KESİNLEŞMEDİKÇE MAL ALICIYA TESLİM EDİLMEZ.
Taşınmaz malların satılması;
 Kural olarak açık arttırma yoluyla satılır. Ancak iki istisnası vardır 1) iflasta ve malvarlığının terki suretiyle
konkordato da taşınmazlar alacaklılar karar verirse pazarlık yoluyla satılabilir
 Arttırmanın satıştan 1 ay önce ilan edilmesi gerekir
 İstem tarihinden 2 ay içinde satış işlemi yapılır
 Satış bedeli için 10 güne kadar süre verilebilir
 İkinci arttırma birinci arttırmadan 10 gün sonra yapılır
İHALENİN FESHİ;
 İhalenin feshi şikayet yoluyla icra mahkemesinden istenebilir
 İhalenin feshi 7 gün içinde istenebilir
 İHALENİN FESHİ İSTEMİNİN REDDİ KARARI MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM OLUŞTURUR
SIRA CETVELİ; alacaklıların birden fazla olması durumunda elde edilen paranın alacaklılar arasında nasıl
dağıtılacağını gösteren listedir
Sırayla;
1) Devletin bir malın aynından doğan alacakları
2) Rehinli alacaklar
3) İmtiyazlı alacaklar(işçi alacakları, velayet ve vesayetten doğan alacaklar gibi)
4) İmtiyazsız alacaklar
** sıra cetveline 7 gün içinde genel mahkemeye itiraz davası ile başvurulabilir. Ancak şikayet yolu denenirse genel
mahkemeye değil icra mahkemesine başvurulur. Ortak yönleri süredir ikisi de 7 gün içinde yapılır
ACİZ BELGESİ; paraların paylaştırılması sonunda alacağını tamamen alamayan alacaklıya ödenmeyen alacak kesimi
için icra dairesi tarafından verilen belgeye denir. Aciz belgesi müdür kendiliğinden düzenler isteme gerek yoktur
Hacizli TAŞINIR mallar ve alacaklar için satış isteme süresi; 1 yıldır
Taşınmaz mallar için ise 2 yıldır.
1) Kesin aciz belgesi;
 İcra takibi sonuçlandırılır ve alacağın tam olarak karşılanmadığı anlaşılırsa karşılanamayan kısım için
alacaklıya verilen aciz belgesine denir
 İtirazın kaldırılmasını sağlayan belge niteliğindedir
 Yeniden ödeme emri gönderilmesine gerek yoktur
 Hacze iştirak olanağı verir
 BORÇ ACİZ BELGESİNİN DÜZENLEMESİNDEN İTİBAREN 20 YIL GEÇESİYLE BORÇLUYA KARŞI
ZAMANAŞIMINA UĞRAR
 Aciz belgesine bağlanan alacak miktarı için faiz istenemez
2) Geçici aciz belgesi;
 Haciz sırasında verilir.
 TEK SONUCU ,ALACAKLININ İPTAL DAVASI AÇMASINA OLANAK VERMESİDİR
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLUYLA TAKİP;
· Alacağı kambiyo senedine dayanan alacaklı bir seçim hakkına sahiptir. Alacağı için; bu yola başvurabileceği
gibi genel haciz yoluyla da takip yapabilir
· Genel haciz yoluyla takipte geçerli olan rehine başvurma zorunluluğu kambiyo senetlerine özgü haciz
yolunda geçerli değildir
· Ödeme emrine itiraz süresi 5 gündür. İCRA MAHKEMESİNE
· Genel haciz yoluyla takip de ödeme emrine itiraz kendiliğinden durdurur. Oysa kambiyo senetlerin özgü haciz
yolunda ödeme emrine itiraz satıştan başka icra takip işlemlerini durdurmaz
· İtiraz edilmediğinde ödeme emri ve mal beyanında bulunma süresi 10 gündür
İLAMLI TAKİP;
 Para ve teminat alacağı dışında bir alacak için takip yapılmadan önce mutlaka mahkemede dava açılıp ilam
alınması gerekir
İlam niteliğindeki belgeler;
1) Mahkeme huzurunda yapılan sulhler
2) Mahkeme huzurunda yapılan kabuller
3) İstinaf ve temyiz kefaletnameleri
4) Kayıtsız şartsız para borcu ikrarını içeren düzenleme biçimindeki noter senetleri
5) İcra dairesindeki kefaletler
6) Avukatlar ve müvekkilleri tarafından birlikte imzalanan uzlaşma tutanakları
7) Taşınmaz zilyetliğine yapılan tecavüzlerin önlenmesi hakkındaki kanun gereğince verilen masrafların saldırıda
bulunandan alınmasına ilişkin kararlar
8) Baroların para cezasına veya giderlerin ödenmesine ilişkin olan kararları
9) Ziraat odalarının giriş ücretleri yıllık aidat ve zamlar ile kesinleşen para cezalarına ilişkin kararlar
10) Çiftçi mallarının korun.hakkın.yasa.
11) Kamulaştırma kanunun …
12) Mühendis ve mimar odalarının…
Kesinleşmeden icraya konulamayacak ilamlar;
· Boşanmaz soy bağı veya babalık davası sonunda verilen hükümler
· Hakem kararları
· Taşınmaza ilişkin ayni haklara ilişkin hükümler
· Yabancı mahkeme ilamlarının tenfizi hakkındaki kararlara karşı yasa yoluna başvurulursa
· Sayıştay ilamları
· Ceza mahkemesi ilamlarının tazminata ve yargılama giderlerine ilişkin hüküm
***nafaka hükümleri kesinleşmeden icraya konulabilir***
İCRANIN GERİ BIRAKILMASI
 İcra emrini alan borçlunun ilamsız icra takiplerinde olduğu gibi takibe itiraz ederek karşı koyması mümkün
değildir. Borçlunun başvurabileceği tek yol icranın geri bırakılmasıdır
 İcranın geri bırakılması 3 nedenden ötürü istenebilir;1) itfa 2) borçluya süre verilmesi 3) zamanaşımı
İtfa; borçlu icra emrinin tebliğinden sonra borcun itfa edildiğini ileri sürüyorsa bunu yetkili mercilerce resen
düzenlenmiş veya onaylanmış ya da icra dairesinde icra mahkemesinde mahkeme önünde alacaklı tarafından
ikrar edilmiş olan belgelerle ispat etmesi gerekir. Borçlu iddiasını ispat ederse İCRA MAHKEMESİ icranın geri
bırakılmasına karar verir
 Borçlu zamanaşımına dayanarak icranın geri bırakılmasını istiyorsa ispat için belge göstermesi gerekmez
 Bir ilamın icra edilmesinden sonra icra edilen ilamın bölge adliye mahkemesince kaldırılması ya da
YARGITAYCA bozulması durumunda kendisine karşı takip yapılan kimsenin hiç ya da belirtilen kadar
borcunun olmadığının kesin hükümle saptanması nedeniyle icranın kısmen ya da tamamen eski durumuna
döndürülmesidir
İlamlı icranın türleri;
1) Taşınır teslimine ilişkin ilamların icrası
2) Taşınmaz tahliye ve teslimine ilişkin ilamın icrası
3) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilamın icrası
4) Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına ilişkin ilamın icrası
5) İrtifak haklarıyla gemi üzerindeki intifa haklarına ilişkin ilamın icrası
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP;
 Yalnızca rehin terimi ipotek ve taşınır rehini kapsamına giren bütün taşınır ve taşınmaz rehinlerini içerir
İpotek terimi;
a) İpotekleri
b) İpotekli borç senetlerini
c) İrat senetlerini
d) Gemi ipoteklerini
e) Taşınmaz yüklerini
f) Teslime bağlı rehinleri
g) Ticari işletme rehini
h) Hapis hakkını kapsar.
**REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUNDA HACİZ AŞAMASI YOKTUR
 Taşınır rehininin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takip; ödeme emrinde takip talebindeki kayıtlarla ödeme
süresinin 15 gün olduğu , 7 gün içinde itiraz edilmezse ve 15 gün içinde borç ödenmezse rehinin satılacağı
bildirilir
Rehin açığı belgesi; rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takipte verilen ve rehinin onun aleyhine bir açıkla kapandığını
göstere belgedir.
 Rehin açığı belgesi, bir aciz belgesi değildir
 Alacaklı rehin açığını belgesine dayanarak iptal davası açamaz
İHTİYATİ HACİZ; Para alacaklarına ilişkin doğmuş veya doğacak takibin sonucunun güvence altına alınması için
mahkeme kararı ile borçlunun malvarlığına el konulmasını sağlayan geçici bir hukuksal korumadır
· İhtiyati tedbir, en az masrafla ve en çabuk nerde ifası mümkün ise o yer mahkemesinden istenebilir, ancak
ihtiyati hacizde yetkili mahkeme genel mahkeme yetkilidir.
· İhtiyati haciz kesin hacze dönüşmedikçe satış olanağı vermez
İhtiyati haciz nedenleri;
1) Borçlunun belirli bir yerleşim yerinin olmaması
2) Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla mallarını gizlemesi kaçırması
Konkordatonun onaylanması isteminin reddi durumunda ihtiyati haciz istenebilir(özel neden )
İCRANIN İADESİ
** Rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takipte diğer takiplerden farklı olarak
süresi içinde satış istenmezse TAKİP DÜŞER**
· İhtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde alacaklının ihtiyati haciz kararının yerine
getirilmesini istemesi gerekir. Alacaklı 10 gün içinde istemezse, ihtiyati haciz kararı KENDİLİĞİNDEN kalkar ve
daha sonra uygulanamaz
· İhtiyati haciz kararına 7 gün içinde itiraz edilebilir
İFLAS HUKUKU;
İflasa tabi kişiler;
1) Tacir
2) Donatma iştiraki( tacir değildir ve tüzel kişiliği yoktur)
3) Komandit ve kolektif şirket ortakları
4) Kamuya yararlı dernekler ticari bir işletme işletseler bile tacir sayılmazlar
5) Konkordato mühleti kaldırılan veya onaylanmayan tamamen feshedilen borçlu
6) Bir bankanın yönetim kurulu veya üyeleri
7) Genel müdür ve yardımcıları
İflas nedenleri;
 Borçlunun pasifinin aktiflerinden fazla olması tüm malvarlığını tüketmesi ya da borçlarını ödemekten aciz
olması genel bir iflas nedeni değildir
 Borçlu ticaret mahkemesince hakkında iflas kararı verilinceye kadar iflas davası açmış alacaklının
alacağını öderse iflastan kurulur. Ancak ticaret mahkemesinin iflas kararından sonra borçlu iflas davası
açmış alacaklının alacağını öderse bile iflastan kurtulmaz. Bu durumda borçlu bütün alacaklıların
alacaklarını ödeyerek veya bütün alacakların muvafakati ile hakkındaki iflas kararı kaldırtarak iflastan
kurtulabilir
A) Asıl iflas organları;
1) İcra dairesi;
a) İflas takibinde ilk olarak takibin başlatılacağı yerdir
b) İflas takip talebini almak
c) Borçluya iflas ödeme emri göndermek
d) İtiraz ve şikayetleri alır ( ancak ticaret mahkemesi inceler )
Ticaret mahkemesi;
 Ticaret mahkemesi hakkında yetki sözleşmesi yapılamaz
 Yetki itirazı her zaman ileri sürülebilir
 Mahkeme yetkili olup olmadığını kendiliğinden gözetir
Görevleri;
1) İflas davasına bakmak ve iflas kararı vermek
2) İtirazları incelemek ve karar vermek
3) Sıra cetveline itiraz davasına bakmak
4) İflasın kaldırılmasına ve kapanmasına karar vermek
5) Konkordatonun kısmen ya da tamamen feshi istemlerini incelemek
6) İflas içi konkordato teklifinin tasdiki ya da reddi hakkında karar vermek
2) İflas dairesi;
 İflas dairesi ticaret mahkemesince iflasın açılmasına karar verilmesinden sonra görev alan resmi iflas
organıdır
 İflasın açıldığını gerekli yerlere bildirmek ve ilan etmek
 Müflisin mallarının defterini tutmak
 Adi tasfiyede alacaklıları birinci toplantıya çağırmak
 Birinci alacaklılar toplantısı yapılamazsa iflas idaresi yerine iflas masasını idare etmek
 Basit tasfiye usulünde tasfiyeyi bizzat yapmak
3) İcra mahkemesi;
· İflas dairesini denetlemek
· İflasta istihkak iddia edilen mal 3.kişinin elinde değilse açılan istihkak davalarına bakmak. Mal 3.kişinin
elindeyse istihkak davasına genel mahkemelerde bakılır
· KONKORDATO MÜHLETİ VERMEK
· KONKORDATO KOMİSERİ ATAMAK
· Kambiyo senetlerine özgü iflas yolunda ödeme emrine karşı yapılan şikayetleri icra mahkemesi değil
ticaret mahkemesi inceler
4) Bölge adliye mahkemeleri
B) Özel iflas organları;
1) Birinci alacaklılar toplantısı;
 Adi tasfiye ilanı ile alacaklıların adi tasfiye ilanında belirtilen yer gün ve saatte toplanmasına denir. Birinci
alacaklar toplantısına iflas müdürü başkanlık eder
 Birinci alacaklar toplantısı yapılamazsa, durum tutanakla saptanır ve bu durumda İFLAS DAİRESİ ikinci
alacaklılar toplantısına kadar İFLAS İDARESİ nin görevlerini yapar
 temel görevi ; iflas idaresine üye adaylarını seçmek
 İflasın tasfiyesi için acele kararları vermek
2) İflas bürosu;
 Birinci alacaklılar toplantısına başkanlık eden iflas müdürü ile alacaklı oldukları tercihen ellerinde noter
veya ipotek senedi gibi resmi senetle sabit olan kişilerden oluştan özel iflas organıdır
 Görevi; birinci alacaklılar toplantısında kullanılan oyların geçerli olup olmadığı hakkındaki uyuşmazlıkları
çözmektir
3) İflas idaresi;
 İflas masasının yasal temsilcisidir
 İflas dairesinin denetimi altındadır
 İflas masasını tasfiye eder
 Masa mallarının korunmasını sağlamak
 Müflis adına gelen mektupları açmak
o İflas ödeme emrinde borçlunun MAL BEYANINDA BULUNMA ZORUNLULUĞU YOKTUR
o İflas davası ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren 1 yıl içinde açılmalıdır.
o Borçlunun iflasına karar verilebilmesi için alacaklının mutlaka ticaret mahkemesinde iflas davası açması
gerekir
o İflas davasının geri alınabilmesi için borçlunun rızası gerekir
**TİCARET MAHKEMESİ BORÇLUNUN İFLASINA KARAR VERİLDİĞİ AN İFLAS AÇILMIŞ OLUR**
 İflasa karar verilmesinden sonra iflas davasından feragat geçersizdir
 Ticaret mahkemesince verilen iflas kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde İSTİNAF yoluna
başvurulabilir
 İflas kararına karşı yasa yoluna başvurulması iflasın ilanına ve masanın oluşturulmasına engel değildir. ANCAK
İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISI İFLAS KARARI KESİNLEŞMEDİKÇE YAPILAMAZ
Kural olarak borçlu iflasını istemek zorunda değildir; ancak iki hale zorunluluk vardır:
1) Borçlunun malvarlığının yarısın haciz konulup geri kalanın da borçlunun mevcut ve bir yıl içinde muaccel hale
gelecek borçlarını ödemeye yetmemesi
2) Sermaye ortaklıklarının pasifinin aktifinden fazla olması
((( borca batık olma durumu gerçek kişiler için doğrudan iflas nedeni değildir )))
Depo kararı; iflas takibi kesinleştikten sonra alacaklıların iflas davasına müdahil olarak
katılmaması veya itirazlarının yerinde görülmemesi durumunda ticaret mahkemesi tarafından
iflasa tabi borçluya borcunu ödemesi için verilen ek süredir
İFLASIN ERTELENMESİ; borca batık durumda olan sermaye ortaklıkları ve kooperatiflerin kendileri ve alacaklılarının
önerdiği iyileştirme projesinin mahkemenin vereceği süre içerisinde uygulanmasıyla , borca batık durumdan
kurtulmaları ve haklarında iflas kararı verilmesini önleyen bir yoldur
Koşulları;
 Borca batık olma
 Ortaklık veya kooperatifin mali durumun iyileştirilmesi projesi
 Olağanüstü mühletten yararlanılmamış olması
 Giderlerin peşin olarak ödenmesi
 İflasın ertelenmesi süresi azami 1 yıldır. Ancak uzatma süreleri 4 yılı geçemez
 Erteleme kararı ile birlikte mahkeme kayyım atanmasına karar verir. Kayyım konkordato komiserinden farklı
olarak İCRA MAHKESİNİN DEĞİL, İFLASIN ERTELENMESİNE KARAR VEREN TİCARET MAHKEMESİNİN DENETİMİNE
tabidir.
 Kayyımın verdiği zararlardan dolayı devlet sorumlu değildir
 Ertelemesi süresi içinde taşınır ve taşınmaz ve ticari işletme rehiniyle güvence altına alınmış alacaklar nedeniyle
rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir. Muhafaza tedbirleri alınamaz, rehinli malın satışı istenemez
 Erteleme süresi içinde iflas davası dışında dava açılabilir veya açılmış davalar devam edilebilir
İflasın hukuksal sonuçları;
· İflasın açılması ile müflisin haczedilen tüm mal ve hakları bir topluluk oluşturur ve buna iflas masası denir.
İflasta masa malları üzerindeki tasarruf yetkisini masanın yasal temsilcisi olarak iflas idaresi kullanır
· Müflis tasarruf işlemleri yapamaz. Ancak borçlandırıcı işlem yapabilir. Örneğin müflis masaya dahil bir mal
için satış veya kira sözleşmesi geçerlidir. Ancak müflis masa malları için yaptığı sözleşmeden doğan borcunu
yerine getirerek malı teslim edemez
· İflasın açılması yani ticaret mahkemesinin iflas kararı vermesi ile iflasın ilanı arasındaki dönemde istisnai 3
durumda yasa üçüncü kişilerin iyi niyetini korumuştur;
1) Müflisin bir bono veya poliçe bedelini ödemesi
2) İflasın açılmasından sonra müflis hiçbir ödeme kabul edemez. Müflise ödemede bulunan kimse de
müflisin alacaklarına karşı ancak masaya giren para veya kıymet oranında borcundan kurtulur. Müflisin
bir borçlusu iflas ilan edilmeden önce iyi niyetli olarak borcunu müflise ödemişse iflas mamasına karşı da
borcundan kurtulur
3) Emtiayı temsil eden senetlere dayanarak iyi niyetli kazanım
· İFLAS AÇILMASINDAN ÖNCE MÜFLİSE KARŞI BAŞLAMIŞ OLAN TAKİPLER İFLASIN AÇILMASI İLE KURAL OLARAK
DURUR
İflasın açılması ile durmayan takipler;
a) Rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takipler
b) Çocuk teksimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilamların icrası
· İflas tasfiyesi sırasında müflise karşı yeni takip yapılamaz
· HUKUK DAVALARI İFLASIN AÇILMASI İLE DURUR. ANCAK DAVALARIN DÜŞMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR
· İFLASIN CEZA DAVALARINA HİÇBİR ETKİSİ YOKTUR
iflasın açılmasına karşı duymayan davalar;
a) Nafaka davaları
b) Ceza davaları
c) Evlenmeye ve kişisel durumlara ilişkin davalar
d) Vücut üzerinde ortaya çıkan tazminat davaları
e) Rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takipler hakkında açılan hukuk davaları
f) Onur şeref ve saygınlığa saldırıdan doğan davalar
· Duran davalara İKİNCİ ALACAKLILAR
TOPLANTISINDAN 10 GÜN SONRA devam
edilebilir
 Adi iflas türk hukukunda suç değildir. Müflisin kusuruna dayanmayan iflas türüdür. Türk hukukunda taksirli
iflas bir suçtur, tacir olmanın gerekli kıldığı dikkat ve özenin yerine getirilmemesi dolayısıyla iflasa neden
olunmasıdır(sulh ceza mahkemesinde bakılır). Taksiratlı müflis banka yöneticisi ve aracı kurum yönetici
olamaz,avukat ve noter de olamaz.
 Türk hukukunda dolanlı iflas bir suçtur, ağır ceza mahkemesinin görevine girer. Devlet memuru milletvekili,
yedek subay belediye başkanı, meclis üyesi, köy muhtarı ve ihtiyar heyeti üyesi de olamaz
Müflisin borçları;
 İflasın açılmasıyla henüz vadesi gelmemiş olan alacaklar iflas kararı ile birlikte muaccel hale gelir. Ancak
bunun iki istisnası vardır; 1) müflisin taşınmaz mallarının rehini ile garanti altına alınmış alacaklar iflasın
açılmasıyla muaccel hale gelmez vadeleri beklenir 2) müflis ile birlikte müşterek borçlu veya kefil varsa alacak
bu müşterek borçlu veya kefile karşı muaccel olmaz
 Müflisin borçları muaccel hale gelir ancak alacakları muaccel hale gelmez
 İflasın açılmasıyla müflisin borçları hakkında zamanaşımı kesilmez. Bir iflas alacağı için zamanaşımın
kesilmesi için alacaklının alacağını iflas masasına yazdırması gerekir
İflasta tasfiye ;
 Tasfiyeye hazırlık dönemi üç temel aşamadan oluşur. İflas masasının oluşması defter tutulması ve tedbir
alınası ve son olarak tasfiye biçiminin belirlenmesi
 İflas masası; iflasın açılması ile borçlunun haczedilebilen tüm mal ve haklarının oluşturduğu topluluktur. İflas
masasının oluştuğu an iflasın açıldığı** andır
İflas masasına giren mal ve haklar;
a) Miras ve bağışlama, şans oyunları gibi kazanımlar
b) Mülkiyeti borçluya ait olan rehin mallar iflas masasına girer ancak mülkiyeti 3.kişilere ait olan mallar girmez
c) Müflisin iflasın açılmasından sonraki elde ettiği ÜCRET masaya girmez
d) Haczedilebilir tüm malları
BASİT TASFİYE;
 İstisnai bir tasfiye usulüdür. Masada mal bulunmasına karşı bu malların değerinin adi tasfiye giderlerini
karşılayamadığı durumlarda başvurulur
 İflas dairesi karar verir
 İflas idaresi oluşturulmaz onun görevini iflas dairesi yerine getirir
 Alacaklılar toplantısı da yoktur
 İflas dairesi burada da sıra cetveli ve daha sonra bir pay cetveli yapar, alacağını tam olarak alamayan
alacaklılara aciz belgesi verir
ADİ TASFİYE;
 Asıl tasfiye usulüdür
 Adi tasfiyeye bir ilan ile başlanır ve bu ilan iflas dairesinin adi tasfiyeye karar vermesinden itibaren 10 gün
içinde yapılır
 Adi tasfiye ilanı ile alacaklıların adi tasfiye ilanında belirtilen gün ve saate toplanmasına birinci alacaklılar
toplantısı denir
 BİRİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISI YAPILAMAZSA DURUM TUTANAKLA SAPTANIR VE BU DURUMDA İFLAS
DAİRESİ İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISINA KADAR İFLAS İDARESİNİN GÖREVİNİ YAPAR
İflas idaresi masa yararına uygun görürse konusu para alacağı
olmayan alacakları bir iflas alacağı olarak ödemek yerine borç
konusu şeyi aynen ifa etmeyi tercih edebilir, buna masanın
sözleşmeye girmesi denir
Tasfiye usulünü İFLAS DAİRESİ belirler
İFLASTA İSTİHKAK DAVASININ KONUSU YALNIZCA “”MÜLKİYETTİR””
 İflasta haciz yolu ile takipten farklı olarak taşınmazlar da alacaklılar karar verirse pazarlık suretiyle satılabilir
 İflasta haciz ve rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takipten farklı olarak satış için alacaklıların istemine gerek
yoktur
PAY CETVELİ; iflas masasına giren malların bedeli tamamen tahsil edildikten ve sıra cetveli kesinleştikten sonra iflas
idaresince düzenlenen ve bütün alacaklılara düşen iflas hisselerini gösteren cetveldir. Pay cetveli kesinleşmeden
kesin dağıtmaya geçilmez.7 gün içinde pay cetveli ve son hesaba karşı şikayet yoluna gidilebilir. Son olarak paraların
dağıtılması yapılır
İflasta aciz belgesi;
 Yalnızca kesin dağıtma sonucu verilir. Geçici dağıtma sonucu verilmez
 Yalnızca iflas alacaklılarına verilir, masa alacaklılarına verilmez
 Yalnızca kesin aciz belgesi verilir
 İflastaki aciz belgesini iflas idaresi düzenler hacizdeki aciz belgesini icra deiresi düzenler
 Bu aciz belgesi alacaklıya iptal davası açma yetkisi vermez
 İflas aciz belgesine dayanarak müflis borçluya 1 yıl içinde takip yapılması durumunda müflis borçluya yeniden
ödeme emri gönderilmesi gerekir
İFLASIN KAPANMASI; iflas tasfiyesi, paraların kesin dağıtılması ve alacağını alamamış olan alacaklılara aciz belgesi
verilmesi ile sonra erer. Ancak iflas tasfiyesinin sona ermesiyle iflas KENDİLİĞİNDEN KAPANMAZ. İflas idaresi , ticaret
mahkemesinden ister
 İflasın kapanması ile müflisin müflislik sıfatı kalkmaz. Kalkması için itibarının yerine getirilmesi istemesi
gerekir.( istemi müflis yapar eğer ölmüşse mirasçılarından biri )
İFLASIN KALDIRILMASI; İflas tasfiyesi devam ederken alacaklıların istemlerini geri alması veya müflisin bütün
borçlarını ödemesi ya da konkordatonun onaylanması üzerinde müflis hakkındaki iflas kararının TiCARET
MAHKEMESİNCE verilmemiş sayılmasıdır( BU DURUMDA MÜFLİS KENDİSİ İSTER )
**KONKORDATONUN ONAYLANMASI DURUMUNDA İFLASIN KALDIRILMASINI İFLAS İDARESİ İSTER.
Konkordato; bir borçlunun belirli bir zaman dilimi içerisinde tüm adi borçlarını öngörülen nitelikli çoğunlukla
alacaklıları tarafından kabul edilmiş ve yetkili makamca onaylanmış olan teklifi doğrultusunda ve kendisi için elverişli
koşullar çerçevesinde ödemesini mümkün kılan bir hukuksal kurumdur
İFLAS DIŞI(ADİ ) KONKORDATO;
· İflasa tabi olmayan borçlularla iflasa tabi olup da henüz iflas etmemiş borçluların teklif ettiği konkordatodur
· İflasa tabi olmayan kişiler için konkordato her durumda iflas dışıdır
· Teklif İCRA MAHKEMESİNE verilir
· Konkordato mühleti en çok 3 ay sürer. En fazla 2 ayı geçmemek üzere uzatılabilir
· Konkordato mühleti içinde borçluya karşı kural olarak takip yapılamaz
· İhtiyati haciz kararları uygulanamaz
Yasak işlemler;
1) Rehin ve ipotek kurmak
2) Taşınmaz satmak( taşınır satılabilir )
3) Kefil olmak
4) Karşılıksız kazandırmalarda bulunmak
***Mühletin kaldırılması kararı kesinleşip ilan edilmesinden itibaren 10 gün içinde alacaklılardan her biri borçlu
iflasa tabi olmasa bile borçlunun doğrudan iflası istenebilir
Sıra cetveline itiraz davası iflasa karar veren yerdeki ticaret
mahkemesinde açılır. 15 gün içinde açılmalıdır. Ayrıca iflas
idaresi 3 ay içinde sıra cetvelini düzenler
İFLAS İÇİ(İFLASTAN SONRA) KONKORDATO;
 Konkordato mühleti yoktur
 Konkordato komiseri atanmaz
 Teklif İFLAS İDARESİNE VERİLİR, ticaret mahkemesince onaylanır.

Bu ve bu benzeri daha birçok konuda siz değerli müvekkillerimizin en kısa sürede hakkına kavuşması için çalışıyoruz.

AKIN HUKUK BÜROSU © 2019 . Tüm Hakları Saklıdır.