0(212) 999 0552 av.okannaifakin@gmail.com
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE BERABERİNDE GETİRDİĞİ SORUNLAR

 -Koronravirüsün ülkemizde ve tüm dünyada etkisini her alanda gösterdiği günümüzde gerek işçi gerekse de işvereni korumak niyetiyle uygulam

Yönetici Ve İdarecinin Vakıf Üyeliğinden Çıkartılması

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu md.112, 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu md.10, Türk Medeni Kanunu
Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük md.23 ve 24;

Yönetici Sorumluluk Sigortası

102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 553. Maddesi’nde;
“Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, kanundan ve esas sözleşm

Yabancı Ortakların Türkiye'de Çalışma Usulü

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun mülga olup; yerine 28.07.2016 Tarihli,
29800 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanma tarihi ile yürürlüğe

Tanık Olarak Dinleneceklerin Korunması / Gizli Tanık

TANIK OLARAK DİNLENECEKLERİN KORUNMASI/GİZLİ TANIKLIK 

5726 Sayılı Tanık Koruma Kanunu’nun 6./4-a. Maddesi: “Tanık koruma kararının alınmasında;
korunan kişi veya ya

Sonraki Sonuncu
AKIN HUKUK BÜROSU © 2019 . Tüm Hakları Saklıdır.