Yönetici Sorumluluk Sigortası 
0(212) 999 0552 av.okannaifakin@gmail.com

Yönetici Sorumluluk Sigortası


/

Paylaş Paylaş Paylaş

102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 553. Maddesi’nde;
“Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, kanundan ve esas sözleşmeden
doğan yükümlülüklerini (Ek ibare : 6335 - 26.6.2012 / m.28) "kusurlarıyla" ihlal ettikleri takdirde,
(...) hem şirkete hem pay sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan
sorumludurlar.”hükmü ile Kurucular, Yöneticiler ve Tasfiye Memurlarının sorumluluğu
düzenlenmiştir.
554. Maddesi’nde Denetçilerin Sorumluluğu;
“Şirketin ve şirketler topluluğunun yılsonu ve konsolide finansal tablolarını, raporlarını, hesaplarını
denetleyen denetçi ve özel denetçiler; kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket
ettikleri takdirde, hem şirkete hem de pay sahipleri ile şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarar
dolayısıyla sorumludur.”hükmü ile düzenlenmiştir. Bu iki hal belirtilen kişilerin “Hukuki
Sorumluluk” hükümleridir.
TTK’nın 561. Maddesi’nde yukarıda belirtilen kişilerin kusurları ile ilgili eylemlerinden ayrıca idari
para cezaları ile adli para cezalarını ödemek durumunda kalabilecekleri(cezai- sorumluluk)
düzenlenmiştir.
Hal böyle olunca; Yöneticilerin, Denetçilerin, Kurucuların, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Tasfiye
Memurlarının korunması ihtiyacı doğmuştur. Buna paralel olarak Türk Hukuku’nda Yönetici
Sorumluluk Sigortası uygulanmaya başlamış, yeni şekil almaya çalışan bir müessesedir. Bu sigorta
türü isteğe bağlı bir sigorta olup, bu sigorta türüne ilişkin olarak “Genel Şartlar” ise ülkemizde henüz
mevcut değildir. Uygulamada sigorta şirketleri, Mali Mesuliyet Sigorta poliçelerinde; belirtilen
şahısların ek teminat olarak belirtilmesi ve ek poliçe bedeli alınması suretiyle işbu sigorta poliçelerini
akdetmektedirler. Önemli bir husus, sigorta şirketleri işbu sigorta türünü ayrı bağımsız bireysel
bir sigorta poliçesi şeklinde düzenlememekte, şirketlerin yapmış olduğu “Mali Mesuliyet
Sorumluluk Sigortaları”nda “Ek Teminat” olarak açıkça belirterek işbu korumayı
sağlamaktadırlar. Sigorta şirketlerinin bu eylemleri zaruri değildir, ancak “sözleşme serbestisi ilkesi
uyarınca” uygulamada genelde, “Yönetici Sorumluluk Sigortasını ek teminat koymak şeklinde
düzenledikleri görülmektedir. 5684 Sayılı Sigortacılın Kanunu’nun 11/1. Maddesi’nde; “Ancak,
sigorta sözleşmelerinde işin özelliğine uygun olarak özel şartlar tesis edilebilir. Bu hususlar, sigorta
sözleşmesi üzerinde ve özel şartlar başlığı altında herhangi bir yanılgıya neden olmayacak şekilde
açık olarak belirtilir.”hükmü yer aldığından; Yöneticiler, Denetçiler, Kurucular, Yönetim Kurulu
Üyeleri ve Tasfiye Memurları (Bu şahısların biri veya birkaçı açıkça teminat altında tutulabilir. Birden
çok kişi belirleniyorsa, bu sigortaya “Grup Sigortası denilmektedir.) şirketlerinin yapmış olduğu;
“Mali Mesuliyet Sorumluluk Sigortası”nda ve özel şartlarda açıkça belirtilerek koruma altına
alınabilir.
Sigorta şirketleri ile yapılacak şirket Mali Mesuliyet Sorumluluk Sigorta’larında Ek teminat ile
Yönetici Sorumluluğu teminat altına alınacaksa; özellikle, belirlenecek şahısların eylemleri ile
şirkete, hissedarlara, diğer yöneticiler, görevliler, şirket istihdam olunanlarına, şirket alacaklılarına ve
sair tüzel veya gerçek kişilere karşı; görevlerini yaparken verebilecekleri zararlardan sorumluluğunun
teminat altına alındığını, idari yargılamadan doğacak tüm taleplerin, tüm yargılama giderlerinin, ceza
yargılamasından doğacak tüm adli para cezalarının, tüm yargılama giderlerinin, belirlenecek kişilerin
Türk Ticaret Kanunu’ndan, Bankacılık Kanundan, Sermaye Piyasası Kanunu’ndan, Medeni Kanun,
Borçlar Kanunu, İdari Yargılama Kanunundan, Rekabet Kurulu’nun takip ve kararlarından ve sair
mevzuattan doğabilecek tüm hukuki sorumluluğunun teminat altında tutulduğunun açıkça yazılması-
vurgulanması önerilir.
Bu sigorta ile sigorta şirketi ile mutabakata varılarak;
 
? Şirkette ve bağlı ortaklıklarında görev yapan yönetim kurulu üyeleri (bağımsız yönetim kurulu
üyeleri de dahil olmak üzere), yöneticiler, müdürler ve çalışanlar,
? Mali Mesuliyet Sorumluluk Sigortası sözleşmesi döneminde iktisap edilen ve şirketin bağlı
ortaklığı olan şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, müdürleri ve çalışanları,
? Mali Mesuliyet Sorumluluk Sigortası sözleşmesi döneminde emekli olan yönetim kurulu
üyesi, yönetici, müdür veya çalışan,
? Şirketin görevlendirmesi üzere bağlı ortaklık olmayan bir şirkette görev yapan yönetim kurulu
üyeleri (bağımsız yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere) ve yöneticiler.
? Denetçiler, Kurucular, Tasfiye Memurları sigortalı kılınabilir/koruma altına alınabilir.
Bu hususlardaki dava ihtilaflarınız itina ile takip edilir.
 

AKIN HUKUK BÜROSU © 2019 . Tüm Hakları Saklıdır.