Tanık Olarak Dinleneceklerin Korunması / Gizli Tanık 
0(212) 999 0552 av.okannaifakin@gmail.com

Tanık Olarak Dinleneceklerin Korunması / Gizli Tanık


/

Paylaş Paylaş Paylaş

TANIK OLARAK DİNLENECEKLERİN KORUNMASI/GİZLİ TANIKLIK 

5726 Sayılı Tanık Koruma Kanunu’nun 6./4-a. Maddesi: “Tanık koruma kararının alınmasında;
korunan kişi veya yakınlarının karşı karşıya kaldığı tehlikenin ağırlığı ve ciddiliği, soruşturma ve
kovuşturma konusu suçun önemi, tanığın yapacağı açıklamalar, alınacak tedbirin yaklaşık maliyeti,
tanığın psikolojik durumu ve benzer mahiyetteki diğer özellikler de göz önünde bulundurulur.”
hükmünü içermektedir. Yani gizli tanıklık için bu durumların mevcudiyetine karar verilmelidir. 
Bu kararı verecek makam 6. Maddede; “(1) Bu Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ila (ç)
bentlerinde sayılan tanık koruma tedbiri kararları; soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı
tarafından, kovuşturma evresinde Cumhuriyet savcısı veya tanığın istemi üzerine veya re'sen
mahkemece verilir. Karar verilmeden önce kolluk makamları ile diğer birimlerin hazırlayacağı
değerlendirme raporları göz önünde tutulur.”şeklinde belirtilmiştir.
Bu talebin dikkate alınabileceği suçlar; 3. Maddede;
“ (1) Bu Kanun hükümleri, aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak uygulanabilir:
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda ve ceza hükmü içeren özel kanunlarda yer
alan ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve alt sınırı on yıl veya daha fazla hapis cezasını
gerektiren suçlar.
b) Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla kurulan bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen alt
sınırı iki yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlar ile terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde
işlenen suçlar.”olarak belirtilmiştir.
Neticeten; tanıklık, tanık açısından karşılıksız olarak yerine getirilmesi gereken bir kamu görevi
olduğu gibi, verdiği bilgilerden dolayı bir zarara uğramasına karşı gerekli tedbirleri almak da devletin
sorumluluğundadır ve devlet, tanık olarak dinlendikten sonra, sırf bu tanıklığı nedeniyle hayat veya
beden bütünlüğü ile mal varlığı tehlikeye düşebilecek kişiyi suçlularla baş başa bırakmamalıdır.
 
Bu hususlardaki dava ihtilaflarınız itina ile takip edilir.

AKIN HUKUK BÜROSU © 2019 . Tüm Hakları Saklıdır.